Giá trị cộng đồng

Nỗ lực vì sức khoẻ người tiêu dùng.
Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bà con nông dân và cộng đồng.
Nâng tầm giá trị đặc sản Việt.